Cytowania

Odniesienia prasowe

Odniesienie judykacyjne: m.in.

Odniesienia doktryny

 1. Ł. Wyszomirski, Sądowa kontrola innych, niż decyzje i postanowienia aktów i czynności z zakresu administracji publicznej, Warszawa 2018.
 2. K. Samulska, Zasada szybkości postępowania w prawie polskim, Warszawa 2017.
 3. B. Adamiak, Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2017.
 4. D. Antonów, Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym, Warszawa 2017.
 5. A. Skoczylas, P. Szustakiewicz, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016
 6. B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016.
 7. T. Woś (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016.
 8. Andrzej Gliniecki, Prawo budowlane. Komentarz. Warszawa 2016.
 9. A. Błaś, Antywartości w prawie administracyjnym, Warszawa 2016.
 10. W. Jakimowicz, Przewodnik po prawie administracyjnym. Warszawa 2016.
 11. M. Konstankiewicz, A. Niewęgłowski, Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz, Warszawa 2016.
 12. T. Grzybowski, Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej, Warszawa 2016.
 13. P. Razowski,Niedopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2015.
 14. H. Knysiak-Molczyk (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2015.
 15. M. Stahl (red). Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Warszawa 2015.
 16. J. Wantoch-Rekowski, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2015.
 17. K. Wlaźlak, Racjonalność planowania w prawie administracyjnym, Warszawa 2015.
 18. Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa  2014.
 19. Beta Gudowska, Jolanta Strusińska-Żukowska, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa 2014.
 20. G. Łaszczyca, Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2014.
 21. System Prawa Administracyjnego; red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Sądowa Kontrola Administracji Publicznej. Tom 10, Warszawa 2014.
 22.  
 23. A. Olejniczak (red.) Prawo zobowiązań - część ogólna, Warszawa 2014.
 24. R.A. Rychter, Res iudicata w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2014
 25. P. Kornacki, Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
 26. R. Suwaj, Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej, Warszawa 2014.
 27. P. Kostański (red.) Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2014
 28. A. Góra-Błaszczykowska (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2013.
 29. Walerian Sanetra (red.) Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013.
 30. R. Hauser, M. Wierzbowski [red.],  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa 2013.
 31. Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Wróbel. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa  2013.
 32. Małgorzata Niezgódka-Medek, Krajowa Rada Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2013.
 33. R. Hauser, W. Piątek, A. Skoczylas, Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2013.
 34. H. Knysiak-Molczyk, Granice prawa do informacji publicznej w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2013.
 35. P. Suwaj, J. Zimmermann (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Warszawa 2013.
 36. M. Cherka, W. Grecki, Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym, Warszawa 2013
 37. Jan Paweł Tarno, Bogdan Dolnicki (red.), Samorząd Terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji. Warszawa 2012.
 38. Instytucje Prawa Prywatnego. Zbigniew Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkody przy wykonywaniu władzy publicznej, Warszawa 2012.
 39. D.R. Kijowski, P.J. Suwaj, Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, [w:] D.R. Kijowski, J. Radwanowicz-Wanczewska, M. Wincenciak (red.), Kryzys prawa administracyjnego? Warszawa 2012.
 40. Kamil Antonów, Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011.
 41. Tadeusz Ereciński, Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz. Warszawa 2010.
 42. Tadeusz Kuczyński, Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, Warszawa 2009.
 43. B. Dauter, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Orzecznictwo, Warszawa 2009.

***

 1. I. Makaruk, Wniosek o wstrzymanie wykonywania decyzji w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zagadnienia wybrane, ZNSA 2016/3/77-88
 2. M. Ożóg, Uregulowanie instytucji petycji w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, "Przegląd Sejmowy" 2015/5/117-142.
 3. M. Kotulski, Ochrona przed bezczynnością i przewlekłością w postępowaniu administracyjnym, "Samorząd Terytorialny", 2015/6/67-77.
 4. J. Wegner-Kowalska O iluzji kar nakładanych na organ‒uwagi na tle projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk sejmowy nr 2417), "Przegląd Legislacyjny" 2014/4/45-62.
 5. M. Szubiakowski, Bezczynność i przewlekłość w świetle art. 149 p.p.s.a., ZNSA 2013/4/39-48.
 6. W. Piątek, A. Skoczylas, Glosa do postanowienia NSA z dnia 6 czerwca 2012 r., I OZ 418/12, OSP 2013/7-8/75.
 7. M. Grzymisławska-Cybulska, Bezczynność organu i przewlekłość postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji z 3 grudnia 2010 r., ZNSA 2012/5/50-63.
 8. W. Chróścielewski, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2008 r., sygn. akt II FPS 1/08, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", 2008, nr 6.
 9. A. Wrzesińska-Nowacka, Pisma w postępowaniu sądowowadministracyjnym. Komentarz, LEX 2012.
 10. A. Jakubowski, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z  5 grudnia 2011 r., sygn. akt II OPS 1/11, „Samorząd Terytorialny" 2012, nr 3, s. 79-85.
 11. Krzysztof Brysiewicz, Rafał Poździk, Ocena i wybór projektów do dofinansowania z funduszy unijnych - uwagi na tle wyroku TK z 12 grudnia 2011, P 1/11 "Europejski Przegląd Sądowy" 2012, nr 10. s. 10-20.
 12. Krzysztof Kaszubowski, Wymogi formalne skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (wybrane zagadnienia),  "Gdańskie Studia Prawnicze" 2012, Tom XXVIII, s. 155.
 13. J. Leszczyńska, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 26 listopada 2008 r., I OPS 6/08, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2012/2/39-56.
 14. D.E. Lach, Notatka do sprawy II UZP 4/11 "Biuletyn Sądu Najwyższego IPUSiSP" 2011/5/58-64.
 15. Wojciech Piątek, Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w postępowaniu sądowoadministracyjnym, "Przegląd Sądowy" 2013, nr 9.
 16. Piotr Gołaszewski, Bezczynność organu administracji publicznej jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego (aspekty prawnoprocesowe), „Przegląd Sądowy”, 2009, nr 6.
 17. Paweł Sobotko, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z  7 kwietnia 2008 r., sygn. akt II FPS 1/08, „Studia Prawonoustojowe”, 2009, nr 9.
 18. Gabriel Radecki, Postępowanie sądowoadministracyjne w świetle uregulowań ustawy z 6 grudnia 2007 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju), „Przegląd Prawa Publicznego”, 2010, nr 4.
 19. Marcin Kojło, Wybrane problemy sądowej kontroli redystrybucji środków unijnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", 2010, nr 4.
 20. Dorota Dzieniesiuk, Glosa do uchwały SN z 18 marca 2011; II UZP 2/10 OSP 2011/6/453/
 21. Język dyskursu politycznego w Polsce posttotalitarnej: wykład otwarty prof. dra hab. Krzysztofa Wieczorka z 22 lutego 2011 r. w Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego http://www.glli.uni.opole.pl/publications/LT_2011_02_pl.pdf

Aktualności

08
02 2019

Szkolenia dla przedsiębiorców

https://www.youtube.com/watch?v=nU1006djPxw

20
05 2013

Prof. Marek Safjan o glosie

Glosa potrafi dobrze wydobyć to, co jest słabością systemu

Specjalizacja prawnicza

 • postępowanie administracyjne

 • postępowanie przed sądami administracyjnymi

 • sprawy cywilne, gospodarcze, karne i rodzinne

 • skomplikowane procesy rozwodowe i podział majątku

 • odzyskiwanie należności; odszkodowania

 • obrońca w sprawach karnych i dyscyplinarnych

 • spory z zakresu prawa pracy