Publikacje

CASUS 2014, nr 71, s. 13-18
[wspólnie z dr. Tomaszem Brzezickim - UMK)
"Uwzględnienie skargi przez organ w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych"

Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2012/3/30
[wspólnie z dr. Tomaszem Brzezickim - UMK)
"Zaskarżenie do sądu administracyjnego pozostawienia podania bez rozpoznania"

GLOSA - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach  2012/1 /124
Glosa do postanowienia NSA z dnia 2 marca 2011 r., II FSK 2624/10
„Skarga na czynność pozostawienia podania bez rozpoznania”

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2011/2/7
Glosa do postanowienia WSA w Olsztynie z dnia 2 marca 2010 r., II SA/Ol 19/10
„Forma odmowy udostępnienia informacji publicznej”

CASUS 2011, nr 61, s. 18-24
[wspólnie z dr. Tomaszem Brzezickim - UMK)
"Skarga na bezczynność w przedmiocie wydania zaświadczenia w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych"

GLOSA - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 2010/3 /119
Glosa do postanowienia WSA z dnia 24 kwietnia 2009 r., I SA/Wa 1693/08
„Wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek organizacji społecznej”

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2010/2/5
Glosa do postanowienia WSA z dnia 24 września 2008 r., II SAB/Ol 24/08
„Wszczęcie postępowania administracyjnego na żądanie”

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2009/1/2
Glosa do postanowienia NSA z dnia 21 listopada 2008 r., I OSK 1401/08
„Braki formalne skargi do sądu administracyjnego”

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2008/4/35
Glosa do uchwały SN z dnia 19 lutego 2008 r., II UZP 8/07
„Charakter prawny rozstrzygnięcia o odmowie wydania zaświadczenia w przedmiocie zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne”

LEX/el. 2013
Glosa do postanowienia WSA z dnia 28 marca 2013 r., I SAB/Wa 493/12
"Skarga na bezczynność biernego uczestnika bez wyczerpania środków zaskarżenia”

LEX/el. 2013
Glosa do postanowienia NSA z dnia 6 kwietnia 2011 r., II FNP 1/11
"Uprawnienie doradcy podatkowego do sporządzenia skargi kasacyjnej”

LEX/el. 2012
Glosa do postanowienia WSA z dnia 26 października 2011 r., II SO/Ol 22/10.
"Właściwość sądu w sprawie wniosku o wymierzenie grzywny organowi"

LEX/el. 2012
Glosa do postanowienia NSA z dnia 26 lipca 2012 r., II OSK 1360/12
"Stwierdzenie przewlekłości przez sąd po wydaniu aktu"

LEX/el. 2011
Glosa do postanowienia WSA z dnia 9 czerwca 2010 r., II SAB/Ol 71/10.
"Uzupełnienie orzeczenia co do kosztów postępowania"

LEX/el. 2011
Glosa do postanowienia WSA z dnia 29 listopada 2010 r., I SA/Kr 818/10.
"Ściągnięcie od organu kosztów, od których strona była zwolniona"

LEX/el. 2011
Glosa do postanowienia WSA z dnia 25 stycznia 2010 r., VII SO/Wa 25/10.
"Dopuszczalność ponownego wniosku o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 p.p.s.a."

LEX/el. 2011
Glosa do postanowienia WSA z dnia 22 września 2010 r., IV SA/Po 304/10.
"Stwierdzenie nieważności decyzji nieistniejącej"

LEX/el. 2011
Glosa do postanowienia WSA z dnia 11 września 209 r., II SAB/Ol 20/09.
"Informacja publiczna dostępna w innym trybie i na innych zasadach"

LEX/el. 2010
Glosa do wyroku WSA z dnia 2 marca 2010 r., II SA/Ol 19/10.
"Decyzja odmowna w ustawie o dostępie do informacji publicznej"

LEX/el. 2010
Glosa do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2008 r., IV SA/Gl 714/07
"Forma postanowienia dla orzeczeń w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia"

LEX/el. 2010
Glosa do wyroku SN z dnia 25 października 2007 r., II PK 49/07
"Obejście prawa przy zawieraniu długoterminowych umów o pracę "

LEX/el. 2010
Glosa do wyroku SN z dnia 25 października 2007 r., I OSK 1623/09
"Brak załączenia odpisu skargi brakiem formalnym skargi"

LEX/el. 2010
Glosa do postanowienia WSA z dnia 25 października 2010 r., VII SA/Wa 1366/10.
"Zarządzenie pod rygorem wymierzenia grzywny w trybie art. 112 p.p.s.a."

LEX/el. 2010
Glosa do postanowienia WSA z dnia 18 sierpnia 2010 r., II SAB/Ol 68/10.
"Przesłanki dopuszczalności skargi na bezczynność organu"

LEX/el. 2008
Glosa do wyroku NSA z dnia 30 sierpnia 2006 r., I OSK 683/06.
"Środki prawne od orzeczeń w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny"

LEX/el. 2008
Glosa do wyroku NSA z dnia 23 maja 2006 r., I FSK 30/06.
"Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego z przyczyny nieważności"

LEX/el. 2008
Glosa do wyroku NSA z dnia 20 marca 2007 r., II GSK 335/06.
"Oznaczenie strony w decyzji administracyjnej"

LEX/el. 2008
Glosa do wyroku NSA z dnia 18 stycznia 2007 r., II FSK 74/06.
"Odwołanie jako kwalifikowane pismo w postępowaniu podatkowym"

LEX/el. 2008
Glosa do wyroku NSA z dnia 17 października 2007 r., II OSK 1225/06.
"Legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym - interes prawny"

LEX/el. 2008
Glosa do wyroku NSA z dnia 12 października 2006 r., II GSK 138/06.
"Zarzucanie bezczynność organowi w sprawie cywilnej - skutki procesowe"

LEX/el. 2008
Glosa do uchwały NSA z dnia 7 kwietnia 2008 r., II FPS 1/08.
"Charakter prawny i środki zaskarżenia od orzeczeń w przedmiocie wymierzenia grzywny"

LEX/el. 2008
Glosa do uchwały NSA z dnia 10 kwietnia 2006 r., I OPS 6/05.
"Udział prokuratora w postępowaniu przed sądami administracyjnymi"

LEX/el. 2008
Glosa do postanowienia WSA z dnia 18 października 2007 r., II SA/Ol 861/07.
"Niezgodność z Konstytucją przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju"

LEX/el. 2008
Glosa do postanowienia WSA z dnia 16 stycznia 2008 r., II SA/Wa 1855/07.
"Skuteczność doręczenia decyzji z pominięciem ustanowionego pełnomocnika"

LEX/el. 2008
Glosa do postanowienia NSA z dnia 27 września 2007 r., I OSK 1331/07.
"Wpis stały od skargi na decyzję"

LEX/el. 2008
Glosa do postanowienia NSA z dnia 21 grudnia 2006 r., I OZ 1712/06.
"Sprzeciw od postanowienie referendarza sądowego"

LEX/el. 2007
Glosa do wyroku WSA z dnia 7 listopada 2005 r., II SAB/Op 13/05.
"Usuniecie stanu bezczynności po wniesieniu skargi"

LEX/el. 2007
Glosa do wyroku WSA z dnia 10 stycznia 2006 r., III SA/Lu 547/05.
"Stwierdzenie nieważności decyzji organu rentowego"

LEX/el. 2007
Glosa do wyroku WSA z dnia 10 października 2007 r., II SA/Ol 683/07.
"Problemy legalizacji samowoli budowlanej"

LEX/el. 2007
Glosa do wyroku SN z dnia 5 marca 2007 r., I UK 267/06.
"Wydanie książki inwalidy wojennego"

LEX/el. 2007
Glosa do wyroku SN z dnia 22 sierpnia 2007 r., III KK 197/07.
"Nieważność procesu karnego - niewłaściwa delegacja sędziego - skład sądu sprzeczny z przepisami prawa"

LEX/el. 2007
Glosa do postanowienia NSA z dnia 5 lipca 2006 r., II OSK 1024/06.
"Wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a."

LEX/el. 2007
Glosa do postanowienia NSA z dnia 28 marca 2006 r., I FZ 99/06.
"Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego"

LEX/el. 2007
Glosa do postanowienia NSA z dnia 25 lipca 2007 r., II OZ 642/07.
"Wysokość wpisu od postanowienia w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej"

*

Glosa do postanowienia NSA z dnia 25 lipca 2007 r., II OZ 641/07, Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych 2007, nr 11, poz. 2.,"Wysokość wpisu od postanowienia kasacyjnego"

Glosa do postanowienia NSA z dnia 4 kwietnia 2008 r., II OSK 465/08, Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych 2008, nr 9, s. 99, "Kwestionowanie bezczynności w sprawie wydania zaświadczenia"

Glosa do wyroku NSA z dnia 27 marca 2009 r., II OSK 151/09 Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych 2009, nr 10, s. 99 i n., "Pozbawienia strony prawa czynnego udziału - kwalifikowaną wadą procesową"

Komentarz do wyroku WSA w Olsztynie z dnia 5 kwietnia 2007 r., II SA/Ol 114/07, Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych 2007, nr 7, poz. I.

Komentarz do postanowienia WSA w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2006 r., II SA/Ol 3/06, Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych 2007, nr 5, poz. 63.

Komentarz do decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 27 sierpnia 2007 r., Rep. 704/PO/07, Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych 2008, nr 1, poz. 8.

Komentarz do postanowienia NSA z 25 lipca 2007 r., II OZ 642/07, Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych 2008, 
nr 2, poz. 9.

Komentarz do postanowienia NSA z 13 marca 2007 r., II GZ 31/07, Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych 2007, nr 4, poz. 45.

Komentarz do postanowienia NSA z dnia 22 grudnia 2008 r., II OSK 1269/08, Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych 2009, nr 9, poz. 65.

*

Wzory pism w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business, Sopot 2008-2010.

Komentarze Praktyczne z zakresu prawa samorządu terytorialnego, System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business, Sopot 2010-2011 /Lex dla samorządu terytorialnego plus/

*

„Rzeczpospolita”, Instytucje zarządzające nie mają kompetencji prawotwórczych", 17 listopada 2011.
[wspólnie z dr. Tomaszem Brzezickim UMK]
http://www.rp.pl/artykul/6,755418-Programy-operacyjne-wiaza-tylko-adresatow.html

„Rzeczpospolita”, Przedsiębiorca nie musi przedkładać oryginałów dokumentów", 22 lipca 2011.|
[wspólnie z dr. Tomaszem Brzezickim UMK]
http://www.rp.pl/artykul/86056,690830-Oryginaly-nie-sa-potrzebne.html

„Rzeczpospolita”, Czy fiskus zwróci niezaskarżone koszty? - polemika, 2 października 2008.
http://www.rp.pl/artykul/198698.html

„Rzeczpospolita”, CBA: najpierw opinia, później decyzja - analiza prawna, 15 października 2009.
http://www.rp.pl/artykul/212825,377703_CBA___najpierw_opinia__pozniej_decyzja.html

„Nasz Dziennik”, 22 października 2009 nr 248, ”Kontrola operacyjna ABW”
 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20091022&typ=po&id=po52.txt

"Prawnik.pl", 1 września 2008 Niewłaściwa delegacja sędziów to konieczność powtórzenia procesu karnego
 http://prawnik.pl/na-goraco/opinie/84873

"Prawnik.pl", 5 października 2009, Nie tak łatwo odwołać Szefa CBA 
http://www.prawnik.pl/na-goraco/felietony/110396,Nie-tak-latwo-odwolac-Szefa-CBA.html

„Dziennik Gazeta Prawna", 13 października 2009, Odwołanie szefa CBA: Premier powinien wyłączyć się z głosowania

„Dziennik Gazeta Prawna", 14-16 maja 2010, PKW nie może uchylać własnych uchwał

„Dziennik Gazeta Prawna", 20 maja 2010, Przepisów o klęsce żywiołowej nie można interpretować rozszerzająco

„Dziennik Gazeta Prawna", 19 lipca 2010, CBA. Nie można zwolnić ze służby tego, kto w niej nie był

„Dziennik Gazeta Prawna", 13 września 2010, Brak uzasadnienia postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia utrudnia kontrolę decyzji organów procesowych

"LEX Polski Serwer Prawa", 13 września 2010, Nie można zwolnić nie-funkcjonariusza
http://lex.pl/?cmd=artykul,6477

"Prawnik.pl", 30 lipca 2010, Kwestionariusz osobowy kandydata na aplikacje
http://www.prawnik.pl/na-goraco/opinie/121515,Kwestionariusz-osobowy-kandydata-na-aplikacje.html  

 "Prawnik.pl", 25 czerwca 2010, Opinia o projekcie nowelizacji k.p.a. i p.p.s
.http://www.prawnik.pl/na-goraco/opinie/120380,Opinia-o-projekcie-nowelizacji-kpa-i-ppsa.html

Aktualności

08
02 2019

Szkolenia dla przedsiębiorców

https://www.youtube.com/watch?v=nU1006djPxw

20
05 2013

Prof. Marek Safjan o glosie

Glosa potrafi dobrze wydobyć to, co jest słabością systemu

Specjalizacja prawnicza

  • postępowanie administracyjne

  • postępowanie przed sądami administracyjnymi

  • sprawy cywilne, gospodarcze, karne i rodzinne

  • skomplikowane procesy rozwodowe i podział majątku

  • odzyskiwanie należności; odszkodowania

  • obrońca w sprawach karnych i dyscyplinarnych

  • spory z zakresu prawa pracy